Дія цивільних законів

Для правильного застосування правової норми в кожно­му конкретному випадку необхідно з'ясувати:

— чи діє ця норма на момент її застосування (дія за­кону в часі);

— чи підлягає вона застосуванню на даній території (дія закону у просторі);

— чи поширюється ця норма на конкретну особу (дія закону щодо ката осіб).

 

Дія закону в часі.

Дія цивільно-правових норм у часі починається з моменту вступу їх у силу і продовжується до моменту, кати вони втрачають правову силу у встано­вленому законом порядку. Визначення моменту вступу в дію конкретного нормативного акта має велике практи­чне значення, оскільки за загальним правилом нормати­вні акти не мають зворотної сили, тобто їх дія поширює­ться лише на ті конкретні правовідносини, які виникли після вступу закону в дію.

У відповідності зі ст. 94 Конституції України, закон вступає в силу через десять днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим зако­ном, але не раніше дня його опублікування.

Порядок набуття чинності законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів визначений Указом Прези­дента України від 10 червня 1997 р, "Про порядок офі­ційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності" (зі змінами і доповненнями, внесеними Указом Президента від 4 грудня 1997 р.).

У відповідності зі ст. З Указу Президента "Про дер­жавну реєстрацію нормативно-правових актів мініс­терств та інших органів виконавчої влади" від 3 жовтня 1997 р. (зі змінами від 21 травня 1998 р.), нормативно-правові акти, що видаються міністерствами, іншими органами виконавчої влади, органами господарського управління та контролю і зачіпають права, свободи і за­конні інтереси громадян або мають міжвідомчий харак­тер, набувають чинності через 10 днів після їх реєстрації, якщо в цих актах не встановлено пізнішого строку наб­рання ними чинності.

Держава гарантує кожному громадянинові право зна­ти свої права та обов'язки. В ст. 57 Конституції України прямо передбачено, що закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов'язки грома­дян, не доведені до відома населення у встановленому законом порядку, є нечинними.

Офіційними друкованими виданнями, в яких публі­куються закони і підзаконні нормативні акти, є "Відомості Верховної Ради України", "Офіційний вісник України", газети "Урядовий кур'єр" і "Голос України".

Нормативні акти уряду також публікуються в "Збір­нику урядових нормативних актів України" та в "Зібранні законодавства України".

 

Постанови та розпо­рядження Кабінету Міністрів України в періодичних юридичних виданнях.

Як вже зазначалося, після набрання чинності закон діє на майбутній час. Тому при появі нового закону по­передній зберігає свою чинність по відношенню до тих фактів, які виникли протягом часу, коли він діяв. Як виняток в самому законі може бути зазначено, що він (або окремі його положення) поширює свою дію на пра­вовідносини, які виникли і до його прийняття, тобто закону може бути спеціально надана зворотня сила.

Так, у ст. 5 Указу Президії Верховної Ради Українсь­кої РСР від 9 грудня 1963 р. "Про порядок введення в дію Цивільного і Цивільно-процесуального кодексів Української РСР" передбачається, що встановлені ст. ст. 45—60 ЦК України правила про наслідки недійсності угод поширюються на угоди, визнані недійсними після введення в дію Кодексу, незалежно від того, коли ці угоди було укладено.

 

Дія закону в просторі.

Нормативно-правові акти, в тому числі і цивільно-правові, діють на всій території України. Закони, нормативні акти міністерств та ві­домств, центральних органів управління — також діють на всій території країни, а акти місцевих органів — на території відповідної області (міста, району).

В окремих випадках у законах і в інших нормативних актах може бути передбачено, що вони підлягають засто­суванню лише в певних адміністративно-територіальних одиницях, тобто дія такого акта обмежена визначеними ним адміністративними кордонами. Наприклад, дія Ука­зів Президента України від 18 червня 1998 р. "Про спе­ціальні економічні зони та спеціальний режим інвести­ційної діяльності в Донецькій області" та "Про спеці­альну економічну зону "Славутич"" поширюється, від­повідно, на окремі міста та райони Донецької області та на місто Славутич Київської області.

 

Дія закону щодо кола осіб.

Цивільні закони України поширюють свою дію на всіх осіб (фізичних і юридичних), які знаходяться на території України, якщо інше не передбачено в самому законі або не випливає з його змісту. Але деякі цивільно-правові норми розраховані на певне коло осіб - тільки на громадян (наприклад, пра­вила щодо підстав та умов оголошення громадянина по­мерлим) або тільки на юридичні особи (правила щодо підряду на капітальне будівництво).

Іноземні громадяни та особи без громадянства кори­стуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі ж самі обов'язки, як і громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України.