Система загальних судів

Районний суд і рівні йому суди.

Обласний і рівні йому суди.

 

1. Районний (міський), міжрайонний (окружний) суди є основним елементом системи судів загальної юрисдикції. Це обумовлено насамперед широкою компетенцією по здійсненні правосуддя, а також тим об’ємом роботи, яка фактично ними виконується. Вони розглядають і вирішують значну кількість кримінальних та цивільних справ, а також всі справи про адміністративні правопорушення, які їм підвідомчі.

Принципи їх організації визначені Конституцією України і Законом України “Про судоустрій”. В кожному районі або місті (яке не має районного поділу), в районі міста створюється один суд. Але з метою забезпечення колегіального розгляду судових справ районними (міськими) судами, в які обрано недостатню кількість суддів, створюються міжрайонні (окружні) суди, до складу яких може входити декілька районних (міських) суддів. Ці суди створюються Верховною Радою України. Вони розглядають справи в складі трьох суддів районних (міських) судів.

Районний (міський) суд, міжрайонний (окружний) суд є судами тільки першої інстанції. Розглядають майже всі кримінальні справи (крім справ про навмисні вбивства, розкрадання в особливо великих розмірах, державні злочини та деяких інших, віднесених законом до відання вищестоящих судів), їм підвідомчі всі цивільні справи, а також справи про адміністративні правопорушення, за які судом можуть бути застосовані заходи адміністративного впливу.

Будь-яка цивільна справа, незалежно від складності, може бути розглянута в даному суді.

Вони також розглядають справи за скаргами на неправомірні дії органів державного управління і посадових осіб, які порушують права громадян.

Організовуючи виконання вироків, суд вирішує ряд питань, пов’язаних з реалізацією покарання. В зв’язку з цим він розглядає питання умовно-дострокового звільнення або заміну покарання більш м’яким; звільнення від покарання по хворобі або інвалідності; дострокового зняття судимості та ін.

Районний (міський) суд складається з декількох або одного судді. Кількість суддів в кожному районному (міському) суді встановлюється Верховною Радою України за поданням Міністра юстиції та Голови Верховного Суду.

Голова районного (міського) суду має такі повноваження:

головує на судових засіданнях; призначає суддів, які головують в судових засіданнях; розподіляє обов’язки між суддями;

веде особистий прийом, організовує роботу суду по прийому громадян і розгляду пропозицій, заяв, скарг;

керує вивченням і узагальненням судової статистики;

керує роботою канцелярії суду;

організовує роботу по підвищенні кваліфікації працівників суду;

організовує роботу по роз’ясненню законодавства населенню, наданню правової допомоги товариським судам;

здійснює інші повноваження, надані йому законом.

Якщо в районний (міський) суд обраний один суддя, він здійснює повноваження голови цього суду.

Голова міжрайонного (окружного) суду призначається спільним рішенням Міністра юстиції і Голови верховного Суду з числа голів районних (міських) судів, які входять до складу міжрайонного суду.

 

2. Верховний Суд АРК, обласний, Київський і Севастопольський міські суди розглядають в межах своїх повноважень справи як суди першої інстанції, в касаційному порядку, порядку нагляду і за нововиявленими обставинами.

Судді обласних і прирівняних до нього судів обираються Верховною Радою безстроково або призначаються Президентом України в складі: голови, заступників голови і суддів. Кількісний склад цих судів встановлюється Президією Верховної Ради за поданням Міністра юстиції і голови Верховного Суду України.

Народні засідателі цих судів обираються Верховною Радою АРК, обласними, Київським і Севастопольським міськими Радами народних депутатів за поданням голови обласного і прирівняного до нього суду відповідно, строком на 5 років.

Обласні і прирівняні до нього суди діють в складі: президії суду, судової колегії в кримінальних справах, судової колегії в цивільних справах.

Президія суду утворюється в складі голови, заступників голови президії і суддів за поданням Голови Верховного Суду і Міністра юстиції України.

Повноваження президії:

в межах своїх повноважень розглядає справи в порядку нагляду і за нововиявленими обставинами;

затверджує за поданням голови суду склади судових колегій;

розглядає матеріали вивчення і узагальнення судової практики і аналізу судової статистики;

заслуховує звіти голів судових колегій про діяльність колегій; розглядає питання роботи апарату суду;

надає допомогу районним (міським), міжрайонним (окружним) судам в правильному застосуванні законодавства;

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.

Засідання президії проводяться не рідше двох разів на місяць і правомочні при наявності більшості її членів. Постанови президії приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів членів президії. Постанови президії підписуються головою суду.

Судова колегія в кримінальних справах і судова колегія в цивільних справах затверджуються президією обласного і прирівняного до нього суду з числа суддів відповідного суду. Вони очолюються заступниками голови суду.

Судові колегії розглядають в межах своїх повноважень справи в якості судів першої інстанції, в касаційному порядку і за ново виявленими обставинами. Вони також вивчають і узагальнюють судову практику, аналізують судову статистику.

Голова обласного суду має такі повноваження:

може головувати в судових засіданнях;

приносить протести на рішення, вироки, ухвали і постанови в судових справах;

в порядку, встановленому законом, призупиняє виконання рішень і ухвал в цивільних справах;

організовує роботу по вивченні і узагальненні судової практики і аналізі судової статистики;

скликає президію і вносить на її розгляд питання, які потребують її рішення; головує на засідання президії;

інформує відповідні Ради народних депутатів з питань діяльності суду;

організовує роботу по підвищенню кваліфікації членів суду і працівників апарату суду;

розподіляє обов’язки між своїми заступниками;

керує організацією роботи судових колегій; керує роботою апарату суду.

Заступники голови обласного суду є одночасно і головами судових колегій.

Вони мають такі повноваження:

головувати в судових засіданнях колегій, якими вони керують або призначати для цього членів суду;

утворювати склад суду для розгляду справ в судових засіданнях колегій;

здійснювати керівництво роботою відповідних колегій;

звітувати перед президією про роботу колегій;

вести особистий прийом громадян.

Міжобласний суд обирається в складі голови, заступника голови і суддів. Народні засідателі обираються Верховною Радою строком на 5 років за поданням голови цього суду. Кількісний склад міжобласного суду встановлюється за поданням Міністра юстиції і Голови Верховного Суду України.

Міжобласний суд є судом першої інстанції і в межах своїх повноважень розглядає на особливо режимних об’єктах, розташованих на території України, всі цивільні та кримінальні справи, а також справи про адміністративні правопорушення.