Гімнастика у фізичному вихованні

У системі фізичного виховання гімнастика займає значне місце.
Першою особливістю гімнастики є те, що її види служать вирішенню конкретних виховно-освітніх завдань і. як правило, включаються в організований педагогічний процес. Цим, зокрема, гімнастика відрізняється від ігор, які широко розповсюджені поза організованого педагогічного процесу, а якщо і включаються до нього (наприклад, рухливі ігри), то мають потребу в спеціальній обробці й організації.

Друга характерна риса гімнастики - її спрямованість на диференційоване (роздільне) оволодіння основами руху та створення передумов для успішного практичного застосування рухів в умовах, що змінюються по виникають завданням. У порівнянні з грою, туризмом і різними видами спорту для гімнастики характерний більш вибірковий підхід до оволодіння основами всіх рухів.
Диференційоване оволодіння основами рухів в гімнастики полягає в тому, що займаються послідовно, по можливості роздільно і вибірково, вивчають всі сторони і основні складові частини рухів, як найбільш загальні (що виявляються у всіх рухах), так і щодо приватні (характерні лише для певних груп рухів ). При цьому вони знайомляться з напрямком, амплітудою, швидкістю, силою, темпом і ритмом як загальними характеристиками рухів; з основними способами їх поєднання; з впливом на рухи ваги і інерції власного тіла або переміщуються предметів; із загальними закономірностями і роллю основних фаз рухів (наприклад , відштовхування, польоту і приземлення в стрибках) і т. п. На цій основі у них формується уміння свідомо керувати своїм руховим апаратом, крім того, вони засвоюють велику кількість простих технічних прийомів виконання різного роду необхідних в житті рухів. Так розвивається загальна координація рухів і Створюються реальні передумови швидкого опанування новими формами рухів і досягнення найбільшого досконалості в них. Тим самим забезпечується загальна рухова підготовка, що сприяє кращому оволодінню будь-якими спеціальними руховими діями, що зустрічаються у трудовій діяльності, військовій справі і спорт.
Третьою відмітною особливістю гімнастики є диференційоване, по можливості виборче вплив настрій і функції організму. На відміну від ігор та інших фізичних вправ гімнастика впливає не тільки на кожну групу м'язів (наприклад, переважно на м'язи рук, черевного преса і т. п.), але навіть на окремі сторони їх діяльності та стану (наприклад, головним чином на прояв сили , стан розслаблення, на розтягання). Це дозволяє точно і відносно швидко усувати недоліки в загальному розвитку рухового апарату, а також забезпечувати його спеціальну підготовку стосовно до особливостей окремих видів рухової діяльності (наприклад, у спорті).
Четвертої і дуже важливою характерною рисою гімнастики є те, що в якості фізичних вправ в неї застосовуються в основному різні абстрактні форми рухів, спеціально створені в педагогічних цілях. Це - велика частина общераз-вива вправ; безмежна, по суті, маса вільних вправ; вправи на снарядах; спеціальні вправи в рівновазі; спеціальні дихальні вправи; численні аналітичні форми основних природних рухів (наприклад, ходьба на носках, з носка, приставним кроком, скрестным кроком, в певному темпі, з певною довжиною кроку і т.д.); спеціальні вправи у швидкості й точності реакцій та ін Всі ці вправи створені і застосовуються головним чином для оволодіння основами рухів, а також для виборчого впливу на організм.
У гімнастики, особливо в основному, представлені також цілісні прикладні руху. Вони служать як для фізичного розвитку, так і для формування необхідних в житті простих рухових навичок (наприклад, стройові прийоми, відносно прості і найбільш поширені в житті способи пересування, подолання перешкод, переміщення предметів та ін.)
У деяких видах гімнастики, головним чином в основному, значне місце займають рухливі ігри. Комплексне застосування рухливих ігор та гімнастичних вправ найбільш плідно тоді, коли вони єдині за змістом. В цьому відношенні особливо важливо поєднувати навчальну роботу над окремими рухами із застосуванням їх в ігровій обстановці.
Перераховані особливості гімнастики істотно позначаються на умовах і характер навчально-виховної роботи. Те, що майже кожен рух заздалегідь обумовлене точним завданням та виконується під безпосереднім наглядом педагога, часто по команді і навіть під рахунок або музику, з підтримкою або страховкою, значно полегшує роботу займаються і педагога. На заняттях гімнастикою з великою поступовістю і послідовністю забезпечується засвоєння основних дисциплінарних вимог педагога, виховуються наполегливість, старанність, наполегливість, вдумливість і ретельність в роботі, сміливість та інші якості.
Основна гімнастика є найбільш багатою і різноманітною за змістом різновидом Загальнорозвиваючі гімнастики. Головне значення основної гімнастики - в озброєнні займаються основами техніки рухів, у забезпеченні загального фізичного розвитку та зміцненні здоров'я.
Основна гімнастика - важливий засіб фізичного виховання дітей дошкільного і особливо шкільного віку. Вона займає значне місце і у фізичному вихованні людей зрілого та похилого віку.
Заняття основною гімнастикою з дітьми дошкільного віку мають на меті поступового залучення їх до серйозної навчальної роботи над рухами, засвоєння дітьми найважливіших основ найбільш простих природних рухів (ходьби, бігу, стрибків, метань, лазіння), а також виборчого впливу на основні групи м'язів, головним чином для формування гарної постави. Основна гімнастика в заняттях з дітьми шкільного віку спрямована на якомога більш широку загальну фізичну підготовку до всякої рухової діяльності. Перед займаються не ставляться безпосередні завдання досягнення майстерності у виконанні складних рухів і високих результатів, наприклад в-бігу, стрибків, метання і т. д. Переслідується тільки одна мета - створення необхідних передумов для спортивної підготовки дітей, виконання ними навчальних норм і норм комплексу ГТО .
Вправи, які застосовуються у заняттях основною гімнастикою з дітьми шкільного віку, групуються наступним чином: 1) порядкові вправи і стройові прийоми; 2)
загальнопідготовчі вправи (виконуються без снарядів, з обтяженням будь-якими снарядами, у снарядів і на снарядах); 3 ) загальнопідготовчі вільні вправи (елементарні руху без предметів і з предметами, навчальні комбінації вільних рухів без предметів і з предметами); 4) аналітичні форми природних рухів (ходьби, бігу, метань, боротьби і ін); 5) безпосередньо прикладні вправи (в бігу, стрибків, лазінні і т. д.); 6) загальнопідготовчі акробатичні вправи (перекиди, перекати тощо); 7) загальнопідготовчі вправи на снарядах (брусах, кільцях тощо), включаючи опорні стрибки; 8) загальнопідготовчі танцювальні рухи ; 9) рухливі ігри.
Мета занять основною гімнастикою з дорослими - поліпшення їх фізичної підготовленості, зміцнення і підтримку здоров'я або забезпечення активного відпочинку.

Основна гімнастика для дорослої молоді являє собою стислий за змістом курс основної гімнастики для дітей шкільного віку, прохідний в більш короткі терміни, але з більш високими нормативними вимогами і з більшою за інтенсивністю та обсягом навантаженням.
Основна гімнастика осіб зрілого, і особливо, похилого віку, вирішує головним чином гігієнічні завдання. Залежно від колишнього досвіду та інтересів займаються в ній може акцентуватися той чи інший навчальний матеріал (наприклад, гімнастичні вправи на снарядах, основні вправи художньої гімнастики тощо), однак без установки на максимальні досягнення. У заняттях значно збільшується питома вага про-щеразвівающіх вправ, проводяться деякі коригуючі вправи, поступово обмежуються стрибки та інші вправи, які можуть викликати небажані струсу організму або повісті до травм.
Гігієнічна гімнастика є різновидом основний, відрізняється спрямованістю на забезпечення загального фізичного розвитку та зміцнення здоров'я. Вона практикується в різних формах індивідуальних і групових занять.
Гігієнічна гімнастика відіграє дуже велику роль у фізичному вихованні самих широких верств населення. Будучи включеною в повсякденний режим, вона регулярно впливає на організм і тим самим сприяє активізації її основних функцій, підтримання здоров'я і загартовування. Гігієнічна гімнастика значно доповнює основну гімнастику, особливо в поєднанні з прогулянками або будь-якими іншими видами активного відпочинку.
За змістом, навантаження і тривалості заняття гігієнічної гімнастикою повинні відповідати індивідуальним особливостям і можливостям, що займаються. Бажано, щоб вона поєднувалася з водними процедурами та іншими способами загартовування.
Спортивна гімнастика відрізняється від інших видів гімнастики своєю спрямованістю на досягнення майстерності у виконанні певних фізичних вправ. Реалізація такої установки пов'язана з тривалої наполегливої спеціалізацією в цих вправах і регулярним виступом у змаганнях.
Всі різновиди спортивної гімнастики (власне спортивна, акробатика і художня) є самостійними видами спорту. Вони відрізняються один від одного (і від інших видів спорту) в основному предметом спортивного вдосконалення, тобто конкретним комплексом вправ, в яких спеціалізуються спортсмени. Цим визначаються і деякі відмінності в методиці тренування представників кожного виду спортивної гімнастики.
Найбільш специфічною особливістю спортивної гімнастики (головним чином художньої та власне спортивної) є необхідність безперервного оволодіння все новими й новими елементами, з'єднаннями і комбінаціями вправ. Це обумовлено постійним оновленням і ускладненням програми змагань. Однак спортивна гімнастика не може своїми засобами у повній мірі забезпечити всебічне фізичне виховання. Багаторічна наполеглива робота над новими складними формами рухів, хоча й забезпечує гарний розвиток координації рухів, сприяє позитивному впливу вправ на форми і функції організму, все ж таки коло конкретних видів рухів (вільних вправ, вправ на снарядах і т. п.), в яких гімнаст спеціалізується, є обмеженим і залишається незмінним. В результаті загальна рухова підготовка гімнаста виявляється недостатньою. Тому спеціалізацію в спортивній гімнастиці, як і у всіх інших видах спорту, слід поєднувати з безперервним розширенням і підтримкою на високому рівні всебічної загальної фізичної підготовленості. З цією метою необхідно широко використовувати матеріал основної гімнастики (особливо на перших ступенях спортивного вдосконалення), суміжних видів спортивної гімнастики (наприклад, акробатики у власне спортивної та художньої гімнастики) та інших видів спорту (легкої атлетики, ковзанярського і лижного спорту, плавання і т. д.).
Власне спортивна гімнастика відрізняється тим, що предметом спеціалізації в ній є складні вільні вправи, гімнастичні стрибки і вправи на снарядах - перекладині, брусах, кільцях, коні з ручками, колоді. Цей різновид гімнастики в даний час у нас найбільш поширена. Вона культивується в навчальних закладах, у добровільних спортивних товариствах, в
армії.
Художня гімнастика відрізняється своєрідними вправами з предметами (обручем, м'ячем, стрічкою, шарфом, скакалкою та ін) і без них, а також акробатичними вправами. Всі вправи побудовані на основі природних рухів (ходьби, бігу, стрибків і метань), раз-нообразно поєднаних з поворотами, моментами рівноваги, специфічними хвилеподібними і маховими рухами, елементами народного та бального танців.
Найбільш характерною рисою художньої гімнастики є виконання вправ під музику. Музика істотно змінює характер виконуваних рухів, впливає на емоції і рухові уявлення що займаються, допомагає досягненню найбільш тонкої диференціації рухів по швидкості і силі, сприяє розвитку гарної орієнтування в часі, вихованню ритмічності, м'якості, плавності рухів і т. п. Художня гімнастика відіграє певну роль у придбанні елементарної музичної культури і в естетичному вихованні.
Широке використання в художній гімнастиці природних рухів, що відрізняються великою динамічністю, дозволяє удосконалювати функції серцево-судинної та дихальної систем і енергійно впливати на обмін речовин в організмі.
В даний час жінки займаються художньою гімнастикою головним чином як видом спорту. Проте всі нагальною постає завдання більш широкого її поширення як специфічної форми загального фізичного виховання. Багато вправи художньої гімнастики можуть бути з великою користю застосовані не тільки в інших видах гімнастики, а й в інших видах спорту.
Акробатика характеризується спеціалізацією в складних перевороти, сальто, стійках, шпагат та інших подібних вправах (виконуються індивідуально, удвох, групою) і в аналогічних вправах на батуті.
Допоміжна гімнастика вирішує прикладні задачі: 1) забезпечення кілька спеціалізованої, стосовно до певної діяльності, загальної фізичної підготовки; 2) підвищення продуктивності основної діяльності.
До неї відносяться: шкільна допоміжна гімнастика (гімнастика перед уроками, фізкультмінути); виробнича гімнастика; спортивно-допоміжна гімнастика і ін.