Традиційні шляхи сімейного виховання в Україні як педагогічна система

Метою сімейного виховання є забезпечення високого рівня освіченості й виховання свідомого громадянина України, здатного на основі життя й досвіду власного народу та досягнень світової науки і культури, врахування національно – територіальних особливостей краю здійснювати соціально- економічний розвиток і господарювання в державі, утверджувати найвищі удеали гуманістичної культури й демократичних взаємовідносин людей, відстоювати і захищати права, гідність і честь своєї Вітчизни.
Зміст виховання в сім”ї обумовлений метою виховання в демократичному суспільстві і специфікою сімейного виховання. Тому його складовими є відомі напрями виховання – національне, моральне, правове, статеве, художньо- естетичне, героїко – патріотичне, трудове, екологічне, фізичне та розумове. \Алексеєнко Т. Ф.,Постовий В.Г., Підласий І.П., Фіцула М.М.\.
Основними завданнями сімейного виховання є \Мойсеюк Н.Є.,Постовий В.Г.\:
- виховання фізично й морально здорової дитини, забезпечення необхідних екосоціальних умов для реалізації можливостей розвитку дитини (генотипу);
- -створення атмосфери емоційної захищеності, тепла, любові, умов для розвитку почуттів і сприймань, її самореалізації;
- -засвоєння моральних цінностей, ідеалів, культурних традицій, етичних норм взаємин між близькими людьми і в суспільному оточенні, виховання культури поведінки, правдивості, справедливості, гідності, людяності, здатності виявляти турботу про молодших, милосердя до слабких і людей похилого віку;
- - залучення дітей до чарівного світу знань, вивчення народних казок, пісень, прислів”їв, приказок,дум, лічилок тощо; виховання поваги до школи і вчителя, прагнення до освіти й творчого самовдосконалення;
- -включення дитини в спільну з дорослими діяльність, розвиток працелюбності, творчої особистості, спрямування її зусиль на турботу про навколишнє середовище, виховання дітей цивілізованими господарями та підготовка їх до життя в умовах ринкових відносин;
- -формування естетичних смаків і почуттів, уміня розрізняти красиве і потворне в мистецтві і житті, поважати прекрасне у вчинках людей; забезпечення умов для творчої практичної діяльності дітей;
- -забезпечення духовної єдності поколінь, збереження сімейних традицій та реліквій, вивчення родоводу; прилучення дітей до народних традицій, звичаїв, обрядів, виховання в них національної свідомості і самосвідомості. Сімейне виховання ґрунтується на таких принципах гуманістичної педагогіки \Підласий І.П.\:
- креативності \вільного розвитку здібностей дітей;
- -гуманізму; -демократизму; -громадянскості; -виховання на традиціях народної педагогіки; -пріоритетності вселюдських моральних норм і цінностей.
Текст до п.3.
Методи сімейного виховання – способи, шляхи , за допомогою яких здійснюється цілеспрямований педагогічний вплив на свідомість і поведінку дітей членами сім”ї \батьки, прабатьки, брати та сестри, інші родичі\.
Вибір методів виховання в сім”ї залежить від педагогічної культури батьків: розуміння цілі виховання, батьківської ролі, уявлення про цінності, стилю відносин, культури мовлення і т.д. Тому методи сімейного виховання несуть в собі яскраве відображення особистості батьків і невіддільні від них. Скільки батьків – стільки різновидів методів. Наприклад, переконання в одних батьків – м”яке навіювання, в інших – погроза, крик. Коли в сім”ї відносини з батьками близькі, теплі, дружні, головний метод – заохочення. При холодних, відчужених, звичайно, переважає суворість і покарання. Методи дуже залежать від встановлених батьками виховних пріоритетів: одні хочуть виховати в дітей рису слухняність, тому методи їх спрямовані на те, щоб дитина безвідмовно виконувала вимоги дорослих.Інші вважають більш важливим бачити як дитина самостійно мислить, вчать виявляти ініціативу і, звичайно, знаходять для цього відповідні методи .
Усі батьки використовують методи \прийоми\: переконання (пояснення, настанова, порада, розповідь, навіювання та інші); вправи і привчання, організація різних доручень і обов”язків дітей, режиму їх навчання, праці та відпочинку; заохочення (похвала, подарунки, цікава для дітей перспектива); покарання ( позбавлення задоволень, відмова від дружби тощо, крім фізичного і морального насилля!)
Сімейна педагогіка обережно підходить до покарання дітей і не схвалює методів, що є проявом жорстокості, які шкодять фізичному і психічному здоров”ю дитини і принижують людську гідність.
Вибір і застосування методів сімейного виховання спирається на ряд загальних умов: знання батьками своїх дітей; особистий досвід батьків; спільна діяльність; педагогічна культура батьків; вміння спілкуватися\ частота, обсяг, мова, тема спілкування , інтереси\.
“Педагогічні знання батьків особливо важливі в той період, коли батько і мати є єдиними вихователями соєї дитини... У віці до 6-ти: років розумовий розвиток, духовне життя дітей у вирішальній мірі залежить від ... елементарної педагогічної культури матері і батька, яка виражається в мудрому розумінні надзвичайно складних душевних рухів людини, яка розвивається”,- писав В.О.Сухомлинський \”Батьківська педагогіка”\.
Різноманітними є засоби вирішення виховних завдань в сім”ї. Серед поширених засобів є: слово, фольклор, праця, домашній побут, духовний і моральний клімат сім”ї, символи, атрибути, реліквії, традиції \ родинні, народні, релігійні, державні\ тощо.
Ефективне та результативне сімейне виховання можливе, якщо воно буде здійснюватися за наступних умов \ Галузяк В.М.,Сметанський М.І., ШаховВ.І; Фіцула М.М.\: батьківське тепло, взаємна повага в сім”ї, довіра до дитини; частота й інтенсивність спілкування з батьками; сімейна дисципліна, методи виховання, які використовуються батьками; приклад батьків.
Сучасна сім”я переживає перехідний період від патріархальної до бархатної сім”ї, де існує влада обох, де здійснено рівність чоловіка і дружини як в правах, так і в обов”язках. \Кравець В.П., Постовий В.Г.\
Сім”я буде повноцінною і повною ланкою суспільства тільки за умови виконання своїх основних функцій, а саме: економічна, репродуктивна, виховна, рекреативна, комунікативна, регулятивна, прагнення до особистого щастя.
Разом з тим стабільність, міцність і єдність сім”ї забезпечується і взаємною любов”ю, моральною, економічною, правовою та іншими видами взаємної відповідальності всіх її членів, взаємопідтримкою, - розумінням та емоційною прив”язаністю. В сім”ї людина відновлює свої духовні та фізичні сили, заряджається енергією для трудових, творчих звершень, активної участі в суспільному житті\ К.Д.Ушинський, А.С.Макаренко, В.О.Сухомлинський\.
Протягом усього ХХ ст. сім”я в Україні переживала глибокі зміни, які торкалися усіх ланок її існування. З одного боку, сім”я подолала кризу патріархальних родинних стосунків, а з іншого, вона зіткнулася з новими проблемами, значною мірою втратила здатність виконувати життєво необхідні для людства функції й опинилася в кризовому стані.
Кризові явища, що спостерігаються в сучасній сім”ї , стосуються її економічних, морально - духовних та демографічних основ.
Вивчаючи ситуацію, що склалася в сфері сімейного виховання І.П.Підласий виділив такі недоліки у сімейному вихованні: невисокий економічний рівень більшості сімей; низька культура суспільного життя, подвійна мораль; перевантаженість жінки в сім”ї та на роботі; високий процент розлучень; загострення конфліктів між поколіннями; збільшення розриву між сім”єю і школою. Сукупність цих та інших змін привели до фундаментальних зрушень у системі взаємодії "особистість – сім”я – суспільство". Прийняті в державі Закони, Програми щодо сім”ї в більшості залишаються декларованими \ низькі розміри соціальної допомоги тощо\. .
Проте успіх сімейного виховання залежить від того, наскільки батьки готові до усвідомленого батьківства і материнства, щирі і чесні у своїй любові до дітей.
Підручники і посібники.
Подласий И.П. Педагогика. Новий курс: Учебник для студентов пед. Вузов: В 2-х кн. –М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, - кн. 2: Процес воспитания.- 256 с.
Воспитание в семье |
Семейное воспитание (то же самое — воспитание детей в семье) — общее название для процессов воздействия на детей со стороны родителей и других членов семьи с целью достижения желаемых результатов. Социальное, семейное и школьное воспитание осуществляется в -неразрывном единстве. Проблемы семейного воспитания в той части, где они соприкасаются со школой, изучаются общей педагогикой, в остальных аспектах — социальной.
Определяющая роль семьи обусловлена ее глубоким влиянием на весь комплекс физической и духовной жизни растущего в ней человека- Семья для ребенка является одновременно и средой обитания, и воспитательной средой. Влияние семьи особенно в начальный период жизни ребенка намного превышает другие воспитательные воздействия. По данным исследований, семья здесь отражает и школу, и средства массовой информации, общественные организации, трудовые коллективы, друзей, влияние литературы и искусства. Это позволило педагогам вывесш довольно определенную зависимость:
успешность формирования личности обусловливается прежде всего семьей. Чем лучше семья и чем лучше влияет она на воспитание, тем выше результаты физического, нравственного, трудовою воспитания личности. За редким исключением, роль семьи в формировании личности определяется зависимостью:
какая семья, такой и выросший в ней человек.
Эта зависимость давно используется на практике. Опытному педагогу достаточно посмотреть и пообщаться с ребенком, чтобы понять, в какой семье он воспитывается. Точно так хе не составляет труда, пообщавшись с родителями, установить, какие в их семье вырастают дети. Семья и ребенок — зеркальное отражение друг друга.
Если семья так сильно влияет на процессы и результаты становления личности, то, естественно, именно семье должны уделять первостепенное значение общество и государство в организации правильного воспитательного воздействия. Крепкие здоровые, духовные семьи — мощное государство. Это аксиома, от которой ни на йоту не отступают в цивилизованных странах.
История напоминает: все государства имели в разное время свои трудности — революции, войны, экономический и культурный спад. Выстояли хе и стали могущественными только те, где не была разрушена основная ячейка общества — семья.
В нашем современном обществе все заметнее становится кризис семьи, пути выхода из которого пока не ясны. Кризис выражается в том, что семья все хуже реализует свою главную функцию — воспитание детей. Причины такого кризиса лишь отчасти связаны с ухудшением экономической сшуации в стране, они имеют более общий характер. Большинство специалистов приходят к весьма пессимистичному выводу: мы начинаем расплачиваться за индустриальную цивилизацию, неизбежно ведущую к разрушению устоев, ухудшению нравов и человеческих отношений и в конечном итоге к гибели общества. Если это Действительно так, то у нас призрачные шансы на лучшее будущее. Будем надеяться, что человеческая мудрость все хе найдет выход, и ситуация в семейном воспитании изменится к лучшему.
Не будем приводить ужасающие сравнения, характеризующие ухудшение семейного воспитания по сравнению с недавним прошлым. Отметим лишь, что, легкомысленное отношение к браку и семье, забвение традиций, нравственных принципов, цинизм и пьянство, отсутствие самодисциплины и половая распущенность, высокий процент разводов самым пагубным образом отражаются на воспитании детей.
Что может взять ребенок в полуразрушенной семье? Ведь хорошо известно, что именно в семье и через семью формируются его первичные представления, ценностные ориентации и социальные установки. На страницах этой книго ухе приводились сравнительные оценки семейного влияния на воспитание и развитие личности. Семья стоит у колыбели формирования личности в самом прямом смысле, закладывает основы отно- ' шений между людьми, формирует ориентации на всю оставшуюся трудовую и социальную жизнь человека. В зрелом возрасте многие проблемы, Которые естественно и просто разрешаются в семье, становятся непреодолимыми.
Подытоживая эти в общем хорошо известные воспитательные функции семьи, приходим к выводу:
• влияние семьи на ребенка сильнее всех других воспитательных воздействий. С возрастом оно ослабевает, но никогда не утрачивается полностью;
• в семье формируются те качества, которые нигде, кроме как в семье, сформированы быть не могут;
• семья осуществляет социализацию личности, является концентрированным выражением ее усилий по физическому, моральному и трудовому воспитанию. Из семьи выходят члены общества: какая семья — такое общество;
• семья обеспечивает преемственность традиций;
• важнейшей социальной функцией семьи является воспитание гражданина, патриота, будущего семьянина, законопослушного члена общества;
• существенное влияние оказывает семья на выбор профессии.
То, что дети являются «зеркальным» отражением своих родителей, подтверждается постоянно. Профессор К.Н. Волков для изучения этой зависимости организовал весьма показательный эксперимент. Группу 6—7-летних дошкольников вместе с их мамами пригласили на собеседование. На полчаса их оставили в экспериментальной комнате, где они должны были дождаться приема у психолога. В комнате находилось много очень интересных для детей вещей — картинок, книг, игрушек. Экспериментатор скрытно наблюдал, как будут вести себя мамы и дети.
Они держались по-разному. Одни начинали вместе рассматривать книжки, обсуждать их, рисовали или играли, т. е. активно взаимодействовали с этими предметами. Другие только наблюдали, ничего не трогая. Третьи полчаса сидели и ждали, не проявляя никакого интереса к предметам.
Последующая проверка подтвердила — познавательная активность детей полностью отражала поведение их родителей. Убеждаемся еще раз: педагогические закономерности действуют неотвратимо.
Современные семьи переживают не лучшие времена. В большинстве нынешних семей основные силы и время родителей расходуются на материальное обеспечение, но не на духовное формирование и развитие детей. По данным социологических исследований, работающая женщина в сутки уделяет воспитанию детей 16 мин, в выходные дни — 30 мин. Духовное общение родителей с детьми, их совместные занятия, к сожалению, для большинства семей остаются непозволительной роскошью. Общение родителей с детьми сводится в основном к контролю за учебой ребенка в школе, а сам контроль — выяснению того, какие оценки получены.
Среди наиболее веских причин неудовлетворительного воспитания детей в семье отметим следующие.
1. Невысокий экономический уровень большинства трудовых семей, когда основное время родителей тратится на добывание средств к существованию (зарплаты, продуктов питания, товаров и т. д.).
2. Низкая культура общественной жизни, двойная мораль, лицемерие властей, социальная напряженность, неуверенность в завтрашнем дне, угроза потери работы, боязнь заболеть и другие причины, приводящие людей в состояние повышенного нервного напряжения, стресса.
3. Двойная нагрузка на женщину в семье — и на работу, и на семью. Обследование показало, что трудовая нагрузка горожанки в простых семьях с детьми составляет 77 ч. в неделю, в том числе дома — 36 ч. Средний рабочий день женщины-матери, включая воскресенье, составляет 11ч.
4. Высокий процент разводов, являющихся следствием многих социально-бытовых и моральных причин. Развод — это всегда проблема воспитания детей.
5. Бытующее общественное мнение, что муж лишь помогает жене в воспитании детей. Льготы по уходу за детьми имеет не семья, а женщина. Пока же законодательство закрепляет положение, при котором воспитание детей остается святой обязанностью женщины-матери. Объявленное законом равное право отца и матери в воспитании детей на практике нарушается.
6. Обострение конфликтов между поколениями, которые день ото дня становятся напряженнее. Информация о семейных убийствах не исчезает со страниц прессы.
7. Увеличение разрыва между семьей и школой. Обычная общеобразовательная школа, вследствие многих причин ставшая непрестижной и малопривлекательной, почти устранилась от выполнения роли помощника семьи. А новые общественные институты хотя и появились, но еще не окрепли и не в состоянии оказать действенную помощь семье.
Впервые за последние 60—70 лет наше общество столкнулось с проблемой детской беспризорности. Некоторая часть детей (около 5—6%) вообще лишена семейного уюта. Заботу о них вынуждено брать на себя государство, создавая сеть общественных учебно-воспитательных учреждений, количество которых в стране постоянно увеличивается. Детские приюты, дома ребенка, школы-интернаты, спецгруппы и спецучреждения заменяют тысячам детей родительский кров.
Что же может предложить педагогика для преодоления кризиса семьи и повышения ее воспитательного воздействия?
Педагогическая теория ничего нового в этом плане открыть не может: общие закономерности зависимости воспитания от уровня развития общественных, экономических отношений действуют неотвратимо. Вся надежда на учителя, его подвижническую деятельность. Избавившись от иллюзий, педагоги перестраивают свою деятельность в плане:
• гуманизации отношений в семье. Авторитарные влияния, ответственность перед законом, требования, запугивания уже исчерпали себя — когда людям нечего терять, эти меры не срабатывают. Только доброта, милосердие, конкретная помощь заинтересованность учителя открывают сердца растерявшихся родителей и не позволяют им опускать руки в борьбе за лучшее будущее своих детей;
• объединения усилий школы и церкви в духовном спасении людей, направления этих усилий не на деятельность вообще, а на разрешение конкретных проблем в конкретных семьях;
• координации педагогических усилий с гуманитарными фондами, обществами, в частности организациями Красного Креста, разработки совместных благотворительно-воспитательных программ.
Главное, не терять веры в людей, всепобеждающую силу добра. Общество и раньше переживало трудные времена, но всегда под руководством своих учителей обретало лучшую судьбу. Приходится лишь сожалеть, что «педагогика зоны», «педагогика колонии» А. С. Макаренко, которую поспешили раскритиковать приверженцы демократических преобразований, похоже, скоро вернется в новые зоны и колонии, если не будут приняты радикальные меры по предотвращению кризиса семьи.
| Мир изменяется, и педагогика должна успевать за этими изменениями. Вечными остаются конфликты между поколениями, но новыми должны быть пути их разрешения. Подсказать их родителям обязан педагог, глубоко понимающий внутренние, скрытые пружины семейных драм.
См.: Шереги Ф.Э., Харчем В.Г., Сериков В.В. Социология образования. — М., 1997. - С. 15.
Отношения родителей, педагогов и детей — сложная проблема. Сложность ее - в скрытом, интимном характере человеческих отношений, трудности и щепетильности «внешнего» проникновения в них. Педагоги установили, что отношения родителей и детей с годами складываются в определенные типичные варианты независимо от того, осознаются они или нет. Такие варианты начинают существовать как реальности отношений, и возникают они постепенно. Родители же обращаются к педагогу, как правило, по поводу возникшей «вчера», «неделю назад» конфликтной ситуации. Т. е. они видят не процесс развития отношений, не их последовательность и логику, а, как им кажется, внезапный, необъяснимый, удивительный случай.
Конфликт в отношениях родителей и детей редко возникает случайно и внезапно. Сама природа позаботилась о взаимной привязанности родителей и детей, выдав им своеобразный аванс в чувстве любви, потребности друг в друге. Конфликт — жесткое столкновение, эмоциональная агрессия, болевой синдром отношений.
В здоровых семьях родители и дети связаны естественными повседневными отношениями. В педагогическом смысле это означает мировоззренческие, нравственные, эмоциональные, интеллектуальные, деловые связи родителей и детей, тесное общение между ними, в результате которого возникает душевное единение. Природную основу таких отношений составляют родственные связи, чувства материнства и отцовства, которые проявляются в родительской любви и заботливой привязанности детей к родителям.
Сколько семей, столько особенностей воспитания. Но несмотря на все их многообразие, можно выделить типичные модели отношений межу взрослыми и детьми в семьях. В основу анализа положено видоизменение отношений как одной из фундаментальных характеристик межличностных отношений. Отношения определяются по степени напряженности и последствиям негативного влияния на воспитание детей.
1. Семьи, уважающие детей. Детей в таких семьях любят. Родители знают, чем они интересуются, что их беспокоит. Ува?-жают их мнения, переживания, стараются тактично помочь. Развивают интересы детей. Это наиболее благополучные для воспитания семьи. Дети в таких семьях растут счастливыми, инициативными, независимыми, дружелюбными. Родители и дети испытывают устойчивую потребность во взаимном общении. Их отношения характеризуются общей нравственной атмосферой семьи: порядочностью, откровенностью, взаимным доверием,' равенством во взаимоотношениях.
2. Отзывчивые семьи. Отношения между взрослыми и детьми нормальные, но существует определенная дистанция, которую ни родители, ни дети стараются не нарушать. Дети знают свое место в семье, повинуются родителям. Родители сами решают, что нужно детям. Они растут послушными, вежливыми, дружелюбными, но недостаточно инициативными. Часто не имеют собственного мнения, зависимы от других. Родители вникают в заботы и интересы детей, и дети делятся с ними своими проблемами. Внешне отношения благополучны, но некоторые глубинные, сокровенные связи могут нарушаться. Поначалу намечается едва ощутимая «трещинка» в душевных связях между родителями и детьми. Фактические данные дают основание обозначить наиболее частые причины этой «трещинки»:
а) некоторые расхождения между характером требований и личным поведением;
б) недостаточные чуткость, душевная тонкость, такт родителей в конкретных ситуациях, недооценка потребности ребенка быть личностью.
Подчас родители психологически не доспевают за динамизмом развития детей. А они уже школьники, подростки, уже старшеклассники, уже имеют свое мнение, уже не соглашаются. В таких случаях родительская отзывчивость должна быть увеличена.
3. Материально-ориентированные семьи, где главное внимание уделяется материальному благополучию. Детей в таких семьях с раннего возраста приучают смотреть на жизнь прагматически, во всем видеть свою выгоду. Их заставляют хорошо учиться, но с единственной целью — чтобы поступить в вуз. Духовный мир родителей и детей обеднен. Интересы детей не учитываются, поощряется только «выгодная» инициативность. Дети рано взрослеют, хотя это нельзя назвать социализацией в полном смысле этого слова. Отношения с родителями, лишенные духовной основы, могут развиваться непредсказуемо.
Родители стараются вникать в интересы и заботы детей. Дети это понимают. Но чаще всего не принимают. Суть в том, что высокие помыслы родителей в этом случае зачастую разбиваются о низкую педагогическую культуру осуществления. Мечтая и надеясь предостеречь детей от опасностей, осчастливить их, обеспечить на будущее, родители фактически обрекают своих питомцев на неправомерные ограничения и даже страдания.
Такой вариант отношений возникает и при чрезмерной занятости родителей собой, работой, увлечениями, своими отношениями и размолвками. Нередко это выражается в недостаточном выполнении родительского долга, пассивности родителей в общении с детьми, что порождает у них чувства обиды, одиночества. И все же естественная привязанность, любовь к родителям остаются, и дети испытывают желание делиться успехами и огорчениями, зная, что родители в душе остаются их искренними доброжелателями.
4. Враждебные семьи. Детям здесь плохо. Неуважение к ним, недоверие, слежка, телесные наказания. Дети в таких семьях растут скрытыми, недружелюбными, они плохо относятся к родителям, не ладят между собой и со сверстниками, не любят школу, могут уходить из семьи. Поведение, жизненные стремления детей вызывают в семье конфликты, и при этом правы (скорее, правы) родители. Такого рода ситуации обычно связаны с возрастными особенностями детей, когда они еще не могут оценить опыта родителей, их усилий на благо семьи. Справедливые огорчения родителей вызывают односторонние увлечения детей во вред учебе, основным занятиям, а в некоторых случаях — с аморальными поступками.
Важно, чтобы родители в таких ситуациях стремились разобраться в мотивах поведения детей, проявляли достаточное уважение к их доводам и аргументам. Ведь дети, будучи неправыми, искренне убеждены, что правы именно они, что родители не хотят или не способны их понять. При всей правоте, родителям полезно знать, что существуют психологические барьеры общения: недостаточное знание общающимися друг друга; неприемлемые навыки общения, взаимного восприятия; различие характеров, противоборствующих желаний; отрицательные эмоции.
5. Антисоциальные семьи. Это, скорее, не семьи, а временные пристанища для детей, которых здесь не ждали, не любят, не приемлют. Родители, как правило, ведут аморальный образ жизни: конфликтуют, угрожают друг другу и детям, пьянствуют, воруют, дерутся. Влияние таких семей крайне негативное. В 30% случаев ведет к антиобщественным поступкам. Дети из таких семей обычно берутся под опеку государства.
Что происходит в таких семьях, нетрудно понять. Родители, как правило, занимают конфликтную позицию. Конфликтные ситуации могут вызываться личными недостатками родителей, которые не умеют или не считают нужным подавлять их в себе, в своих отношениях друг к другу и к детям. Это проявляется в нервозности, вспыльчивости, нетерпимости к иному мнению. Особенно болезненно реагируют дети на тягу родителей к сомнительным развлечениям, водке.
Острые конфликты могут возникнуть и из-за эмоциональной глухоты родителей. Дети всех возрастов особенно ранимы в минуты тонких эмоциональных переживаний, душевного подъема, возвышенных устремлений, непонятных взрослым. Непонимание и непринятие их переживаний взрослыми ведет к обоюдному отчуждению. Обе стороны утрачивают способность слушать и понимать друг друга.
На фоне новых возможностей самореализации личности в условиях демократических свобод современные подростки и старшеклассники пристальнее оценивают масштабы личности своих родителей, отцов — в частности. Сегодня кризис отцовства остро проявляется в формах неполных семей, пьянства, отрешенности отца от семьи. Есть на то объективные, субъективные причины, но детям от них не легче. Педагоги выделили несколько наиболее часто встречающихся причин этой трагедии.
На первом месте — педагогическая несовместимость родителей. Воспитание детей принадлежит к самым трудным сферам человеческой деятельности. А значительное большинство родителей приступают к этому важнейшему делу, не имея о нем сколько-нибудь ясных, а тем более педагогических представлений. Но поскольку родители сами воспитывались в семье, в детском саду, в школе, у них возникают иллюзии осведомленности.
В типичном варианте такие родители «упускают детей, между ними складываются отношения, поправить которые часто уже невозможно. Дети уходят в мир других отношений, в другую среду общения.
Другая причина — жестокие, варварские методы «воспитания», в результате которых дети начинают бояться, ненавидеть, презирать родителей и любыми путями спасаются от них. Тут на смену нормальному общению приходит полное отчуждение, вражда.
Подумайте и попытайтесь ответить на вопросы:
1. Какой призыв к родителям характерен для западной педагогики семейного воспитания 90-х годов?
2. Какие призывы к родителям вы бы признали наиболее характерными для отечественной педагогики 60, 70, 80, 90-х годов?
3. Сформулируйте свой призыв к родителям начала нового тысячелетия.
VI. Для какой семьи характерны принципы семейного воспитания, изложенные матерью пятерых детей (Учительская газета. 1987. 19 ноября): 1) равноправность всех детей; 2) никаких соревнований между детьми; 3) никаких наказаний: 4) все праздники общие; 5) открытые требования; 6) мой дом — моя крепость; 7) мои дети хорошие:
1) семьи, уважающей детей;
2) отзывчивой;
3) материально-ориентированной;
4) враждебной;
5) антисоциальной.
Содержание воспитания в семье обусловливается генеральной целью демократического общества. Семья обязана формировать физически и психически здоровую, нравственную, интеллектуально развитую личность, готовую к предстоящей трудовой, общественной и семейной жизни. Составными компонентами содержания семейного воспитания являются известные направления — физическое, нравственное, интеллектуальное, эстетическое, трудовое воспитание. Они дополняются экономическим, экологическим, политическим, половым образованием подрастающие поколений.
Физическое воспитание детей и молодежи выступает сегодня на первый план. Больше никто не сомневается — приоритет здоровья не может быть заменен никакий другим. Физическое воспитание в семье основывается на здоровом образе жизни и включает правильную организацию распорядка дня, занятия спортом, закаливание организма и т. д.
Интеллектуальное воспитание предполагает заинтересованное участие родителей в обогащении детей знаниями, формировании потребности их приобретения и постоянного обновления. Развитие познавательных интересов, способностей, наклонностей и задатков ставится в центр родительской заботы.
Нравственное воспитание в семье является стержнем отношений, формирующих личность. Здесь на первый план выступает воспитание непреходящих моральных ценностей — любви, уважения, доброты, порядочности, честности, справедливости, совести, достоинства, долга. В семье формируются и все другие нравственные качества: разумные потребности, дисциплинированность, ответственность, самостоятельность, бережливость. Совсем не важно при этом, на какие основы моральных ценностей опираются родители и дети — христианскую мораль, общеэтаческие учения или моральный Кодекс строителя коммунизма. Важно, чтобы они были добрыми, человечными, конструктивными.
Эстетическое воспитание в семье призвано развить таланты и дарования детей или, как минимум, дать им представление о прекрасном, существующем в жизни. Это особенно важно теперь, когда прежние эстетические ориентиры подвергаются сомнению, появилось множество ложных ценностей, сбивающих и детей, и родителей с толку, разрушающих их внутренний мир, заложенную природой гармонию.
Трудовое воспитание детей закладывает основу их будущей праведной жизни. У человека, не приученного трудиться, один путь — поиск «лепкой» жизни. Оканчивается он, как правило, плохо. Веди родители хотят видеть своего ребенка на этом пути, они могут позволить себе роскошь устраниться от трудового воспитания,
Какому родителю не польстят слова: «Ваши дети очень опрятные», «Ваши дети такие воспитанные», «Ваши дети удивительно соединяют в себе лояльность и чувство собственного достоинства». Кому из них не хотелось бы, чтобы его дети отдавали предпочтение спорту, а не сигарете, бальному танцу, а не алкоголю, напряженному самообразованию, а не растранжириванию времени.
Но для этого нужно долго и упорно трудиться на ниве воспитания. Для родителей семейное воспитание — процесс сознательного формирования физических и духовных качеств детей. Каждый отец и каждая мать должны хорошо понимать, что они хотят воспитать в своем ребенке. Этим определяется сознательный характер семейного воспитания и требование разумного и взвешенного подхода к решению воспитательных задач.
Семейное воспитание в педагогике понимается как управляемая система взаимоотношений родителей с детьми. Взаимоотношения родителей с детьми всегда имеют воспитательный характер. Воспитательная работа родителей в семье — это прежде всего самовоспитание. Следовательно, каждому родителю нужно учиться быть педагогом, учиться управлять взаимоотношениями с детьми. Изучение воспитательных, педагогических отношений, возникающих между родителями и детьми, имеет особое значение для предупреждения отклонений в нравственном развитии школьников.
В современной практике семейного воспитания довольно определенно выделяются три стиля (вида) отношений: авторитарное, демократическое и попустительское отношение родителей к своим детям.
1. Авторитарный стиль родителей в отношениях с детьми характеризуется строгостью, требовательностью, безапелляционностью. Угрозы, понукания, принуждение — главные средства этого стиля. У детей он вызывает чувство страха, - незащищенности. Психологи утверждают, что это ведет к внутреннему сопротивлению, проявляющемуся внешне в грубости, лживости, лицемерии. Родительские требования вызывают либо протест и агрессивность, либо обычную апатию и пассивность.
В авторитарном типе отношений родителей к ребенку А.С. Макаренко выделял две разновидности, которые он называл авторитетом подавления и авторитетом расстояния и чванства. «Авторитет подавления» он считал самым страшным и диким видом авторитета. Жестокость и террор — вот основные черты такого отношения родителей (чаще отца) к детям. Всегда держать детей в страхе — таков главный принцип деспотических отношений, тот способ воспитания неизбежно приводит к воспитанию детей безвольных, трусливых, ленивых, забитых, «слякотных», озлобленных, мстительных и нередко самодурствующих.
«Авторитет расстояния и чванства» проявляется в том, что родители либо «в цепях воспитания», либо по сложившимся обстоятельствам стараются быть подальше от детей — «чтобы они лучше слушались». Контакты с детьми у таких родителей — явление чрезвычайно редкое: воспитание они поручили бабушкам и дедушкам. Родители не хотят уронить свой родительский престиж, а получают обратное. Начинается отчуждение ребенка, а вместе с ним приходят непослушание и трудновоспитуемость.
2. Либеральный стиль предполагает всепрощенчество, терпимость в отношениях с детьми. Источником его является чрезмерная родительская любовь. Дети растут недисциплинированными, безответственными.
Попустительский тип отношения А.С. Макаренко называет «авторитетом любви». Суть его заключается в потакании ребенку, в погоне за детской привязанностью путем проявления чрезмерной ласки, вседозволенности. В своем стремлении завоевать ребенка родители не замечают, что воспитывают эгоиста, человека лицемерного, расчетливого, умеющего «подыгрываться» к людям. Это, можно сказать, социально опасный способ отношений с детьми. Педагогов, проявляющих такое всепрощенчество по отношению к ребенку, А.С. Макаренко называл «педагогическими бестиями», осуществляющими самый неумный, самый безнравственный вид взаимоотношений.
3. Демократический стиль характеризуется гибкостью. Родители, мотивируя свои поступки и требования, прислушиваются к мнению детей, уважают их позицию, развивают самостоятельность суждений. В результате дети лучше понимают родителей, растут разумно послушными, инициативными, с развитым чувством собственного достоинства.
Дети видят в родителях образец гражданственности, трудолюбия, честности и желания сделать их такими, какими являются сами.
Всему миру известен опыт воспитания Л. и Б. Никитиных. Они создали в своей семье уникальные условия воспитания детей. Сейчас Никитины делятся своим опытом со страниц книг «Мы и наши дети», «Мы, наши дети и внуки», «Развивающие мифы» и другие.