Зміст та завдання теорії і методики фізичного виховання

    Фізичне виховання являє собою тривалий, організований педагогічний процес, мета якого - виховання здорових, життєрадісних, фізичнорозвинутих дітей.У процесі фізичного виховання розв'язуються такі основні завдання:1. гармонійний розвиток форм і функція організму, зміцнення здоров'я, загартування та підвищення працездатності людини,2. формування життєво необхідних рухових навичок і засвоєння спеціальних знань для досягнення високого рівня загальної фізичної підготовленості і на цій базі - спортивної майстерності в обраному виді спорту,3. розвиток фізичних якостей (швидкості, сили, спритності, витривалості, гнучкості).Правильне застосування різних засобів фізичного виховання глибоко і всебічно впливає на організм людини, зміцнює її здоров'я, дає потрібну фізичну підготовку.4. виховання моральних і вольових якостей особистості.Специфічним засобом фізичного виховання є фізичні вправи. Систематичні заняття ними позитивно впливають на діяльність центральної нервової системи, на розвиток і зміцнення м'язової системи, органів кровообігу й дихання, знижують стомлюваність кори головного мозку і підвищують працездатність людини.Вагоме значення фізичних вправ для розвитку і зміцнення опорно-рухового апарата:кістки набувають більшої міцності, збільшується рухливість у суглобах тіло стає гнучкішим.Заняття фізичною культурою і спортом у тісному зв'язку з розумовим, моральним та трудовим вихованням, а також естетичним.Зв'язок фізичного виховання з моральним.Такі моральні вольові якості, як патріотизм, дисциплінованість, мужність, сміливість виховуються в процесі занять фізичною культурою, спортивного тренування та на змаганнях.Зв'язок фізичного виховання з розумовим.Гармонійний фізичний розвиток та міцне здоров'я забезпечують продуктивну розумову діяльність. Дослідження, проведені в школах, свідчать про те, що учні, які систематично займаються фізичною культурою та спортом у позаурочний час, мають більшу розумову працездатність і кращу успішність, менше втомлюються (особливо на уроках).Зв'язок фізичного виховання з розумовим передбачає оволодіння спеціальними знаннями з фізичної культури, гігієни, набуття певних умінь і навичок інтелектуальної діяльності, а також розвиток у учнів пізнавальних здібностей, пов’язаних з їхньою руховою діяльністю.Зв'язок фізичного виховання з трудовим.Виконуючи фізичні вправи, учні вчаться володіти темпом, ритмом та амплітудою руху, вмінням розподіляти свої рухи в часі та просторі. Ці властивості організму дають людині змогу швидше засвоювати різноманітні трудові операції.Правильно організована праця дітей не тільки формує відповідні трудові навички, й розвиває спритність, силу, витривалість, сприяє поліпшенню фізичного розвитку людини. Отже, якщо фізичне виховання є необхідною умовою праці, то праця, в свою чергу, значно впливає на фізичний розвиток учнів.Зв'язок фізичного виховання з естетичним.у процесі фізичного виховання розвиваються здатність сприймати, відчувати і правильно розуміти прекрасне у руховій діяльності та поведінці людини, красу гармонійної будови тіла, різноманітних видовищ (гімнастичні виступи). На формування естетичних почуттів помітно впливає навколишнє середовище, зокрема чистота і порядок у спортивному залі, зручний інвентар.Глибокий вплив на формування естетичних почуттів і смаків має застосування у фізичному вихованні таких засобів мистецтва, як музика і танці. Музичний супровід під час ходьби, деяких рухливих ігор підвищують емоційний стан і сприяють більш чіткому виконанню рухів.